תחומי התמחות > הגנת פרטיות

סוגיית הזכות לפרטיות בישראל מוסדרת  בעיקרה על-ידי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.

החוק מגדיר מהי פגיעה בפרטיות, באילו מצבים פגיעה זו מוצדקת וכן כי פגיעה בפרטיות הינה עוולה אזרחית המקנה זכות תביעה לפיצויים לפי פקודת הנזיקין. בנוסף, קובע החוק כי במקרים מסוימים פגיעה במזיד בפרטיותו של אדם, הינה עבירה שדינה 5 שנות מאסר.

 סעיף 2 לחוק מגדיר את הדרכים האסורות לפגיעה בפרטיות:

 1. בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;
 2. האזנה האסורה על פי חוק;
 3. צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;
 4. פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;
 5. העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו;
 6. שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם רווח;
 7. הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם;
 8. הפרה של חובת סודיות לגבי ענייניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע;
 9. שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה;
 10. פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד (7) או (9);
 11. פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.

 החוק מגדיר הגנה על פרטיות במאגרי מידע. בין היתר קובע החוק כי אין להשתמש במידע שבמאגר מידע, שלא למטרה שלשמה הוקם המאגר, או למטרה שלשמה נועד המידע. החוק מטיל אחריות (נזיקית ופלילית) על הבעלים של המאגר, על המחזיק בו ועל מנהל המאגר, בכל הנוגע לקיום הוראות החוק ולאבטחת המידע שמופיע במאגר בכפוף לפטורים והגנות בחוק. 

להכרת עורכי הדין בתחום הגנת הפרטיות, לחצו כאן 

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף מעו"ד בסוגיות הגנת הפרטיות, צרו קשר

** האמור לעיל אינו מהווה מידע מקיף או שלם לגבי איזה מהתחומים הנזכרים לעיל, אלא תיאור חלקי בלבד. אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי כלשהו או תחליף להיוועצות עם עורך דין לשם קבלת מידע מקיף ומדויק לגבי כל אחד מן התחומים המנויים לעיל ו/או לצורך פתרון בעיות או סוגיות משפטיות.