תחומי התמחות > דיני עבודה

התחום המשפטי של דיני עבודה עוסק במישור היחסים בין עובד ומעביד ובין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים. חוסר שוויון במעמד העובד מול המעביד והפער ביחסי הכוחות של הצדדים עלול להביא לניצול לרעה ופגיעה בזכויות בסיסיות של עובד על-ידי מעבידו.

דיני העבודה נועדו למנוע מצבים אלו ע"י הגדרת זכויות וחובות בסיסיות של עובד וכן האמצעים שיש לעובד. כדי להגן על זכויותיו. חוקי המגן הם חוקים הנכללים בדיני העבודה ונועדו להגן על זכויותיהם של עובדים הן מפני המעבידים על-ידי הטלת חובות על המעבידים הנוגעות לתנאי עבודה מינימאליים והן, מפני ויתור של העובד עצמו על זכויותיו. חוזי העבודה האישיים יכולים לשפר את זכויות העובד מעבר למינימום הקבוע בחוק לדוגמא: הגדלת ימי החופשה השנתית, הארכת תקופת ההודעה המוקדמת וכד'.  בנוסף, הסכמים קיבוציים לרוב מקנים לעובד זכויות נוספות מעבר לזכויות המוגדרות בחוק.

 

להלן דוגמא לחלק מחוקי המגן הנהוגים בישראל:

 • חוק שעות עבודה ומנוחה -  חוק זה קובע בין היתר, את אורכו המרבי של יום עבודה, מסגרת שבוע העבודה וכן שיעורי תגמול בעד שעות נוספות ועבודה בימי מנוחה.
 • חוק חופשה שנתית – חוק זה מסדיר את זכויות העובדים המינימאליות בכל הנוגע לחופשה שנתית, את מועדי הניצול של חופשה זו, משך החופשה וכן התשלום לעובד בעת היותו בחופשה.
 • חוק דמי מחלה -  קובע את זכותו של העובד לתשלום כאשר הוא נעדר בשל מחלה או פציעה ובאופן כללי, מחמת אי-כושר זמני או קבוע של העובד לבצע את עבודתו, בשל מצב בריאות לקוי.
 • חוק שכר מינימום - קובע שכר מינימום לעובד (בין אם עובד לפי שעה, עונתי או עובד על בסיס חודשי).
 • חוק הגנת השכר- קובע את מועדי תשלום השכר, סנקציות בגין הלנת שכר, הניכויים המותרים מן השכר ועוד.
 • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות – מעסיק מפטר או עובד מתפטר חייבים לתת הודעה בכתב לפני מועד סיום יחסי עובד-מעביד. משך הזמן למתן ההודעה המוקדמת קבוע בחוק בהתאם לוותק העובד.
 • חוק פיצויי פיטורים - קובע את התנאים לקבלת פיצויים בגין התפטרות או פיטורין מעבודה ונועד להקל על עובדבמהלך התקופה בה הוא מחפש מקום עבודה חדש. 
 • חוק עבודת הנוער - החוק נועד להגן על עובדים שטרם הגיעו לגיל 18 ומתייחס בין היתר לשעות ותנאי ההעסקה וכן קובע גיל מינימאלי להעסקה.
 • חוק עבודת נשים - מקנה בין היתר, הגנות לאישה העובדת במיוחד בכל הקשורי בהיריון ולידה. חלק מזכויות ההורות מוענקות גם לגברים. 
 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם
 • חוק למניעת הטרדה מינית
 • חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
 • חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 להכרת עורכי הדין בתחום דיני העבודה, לחצו כאן

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף מעו"ד דיני עבודה, צרו קשר

האמור לעיל אינו מהווה מידע מקיף או שלם לגבי איזה מהתחומים הנזכרים לעיל, אלא תיאור חלקי בלבד. אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי כלשהו או תחליף להיוועצות עם עורך דין לשם קבלת מידע מקיף ומדויק לגבי כל אחד מן התחומים המנויים לעיל ו/או לצורך פתרון בעיות או סוגיות משפטיות.