מדיניות פרטיות

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לגברים ונשים כאחד.
 
אנו, באתר www.LawGic.co.il (להלן: "אתר LawGic" ו/או "האתר") מכבדים את הפרטיות של הגולשים באתר, ונפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו ובכפוף לכל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, על מנת לשמור על פרטיות הגולש והמידע הנאסף על-ידינו, ואבטחתו.

המידע שאנו אוספים
אנו אוספים מידע כדי לספק שירותים מקצועיים וטובים יותר לכל המשתמשים שלנו. מידע זה יכול להכיל פרטים בסיסיים כגון שפה, ו/או פרטים אישיים יותר כגון שם, ופרטי התקשרות.

המידע נאסף על-ידינו בשתי דרכים עיקריות:
מידע שאתה מספק לנו: לדוגמה, פניה אלינו לקבלת שירותים משפטיים יכולה להיעשות טלפונית או בכתב ונדרשים פרטים אישיים כגון שמך, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ואופי הבעיה המשפטית. עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.
מידע שאנו אוספים: אתר LawGic  יעשה שימוש בפרטים של הגולשים שנאספו, בין אם פנו דרך האתר ובין אם פנו טלפונית לצורך אספקת השירותים והפנית הפונה לעורך הדין החבר בקבוצת LawGic, המתאים ביותר עבורו וכן, לצרכים סטטיסטיים, לרבות בהתחקות אחר דפוסי הגלישה באתר LawGic  (מספר ביקורים באתר, שעות ביקור, מדינות מהם נכנסו לאתר ועוד) וזאת בין היתר, באמצעות cookies (כמפורט להלן).

השימוש שאנו עושים במידע
אתר LawGic יעשה שימוש בניתוח תוצאות השימוש של הגולשים כדי לשפר ולייעל את השירותים שמספק אתר LawGic וכן לצורך אספקת שירותים כמפורט לעיל, ויהיה רשאי למסור את פרטי המשתמש לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

אנו עשויים להשתמש בפרטים שמסרת לצורך יצירת קשר עמך, כדי לפרסם שירותים או מוצרים, להודיע לך על השירותים שלנו, על מידע חדש שפורסם, ו/או על שינויים או שיפורים שיחולו בקרוב. ניתן לפנות לאתר בכל עת על-מנת לבקש את הפסקת הדיוור או משלוח העדכונים והפרסומים.

האתר יהיה רשאי להעביר לצד שלישי פרטים ו/או מידע אישי אודות גולש במקרים הבאים:
(1) לצורך אספקת השירותים המשפטיים, גיוון סל השירותים המסופקים דרך האתר,
(2) במקרה שבו יעלה חשד כי מתבצעות פעולות כלשהן החשודות כי עלולות לפגוע באתר Lawgic,
(3) במידה ויעלה החשש כי הגולש מפר חוק, פוגע בזכויות צדדים שלישיים ו/או במידה ויתקבל צו שיפוטי שיורה להנהלת האתר למסור את פרטי הגולש ו/או
     בכל מקרה שבו יתקיים הליך שיפוטי כלשהו נגד אתר LawGic  בין אם תביעה, טענה, דרישה או כל הליך משפטי אחר, ו/או
(4) ככל שיהיה בחשיפת המידע כדי למנוע נזק חמור לגולש, למי החברי קבוצת LawGic או להנהלת האתר,
(5) במידה וניהול האתר יועבר לגורם אחר ו/או LawGic  יירכש או יתמזג עם צד שלישי כלשהו.

אבטחת המידע
אני משקיעים מאמצים כדי הגולשים ועל לקוחותינו מפני חדירה בלתי חוקית ו/או גישה לא מורשית למידע שבידינו וכן, מפני שינוי לא מורשה של מידע זה או מחיקתו או הפצתו. עם זאת, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי מפעילת האתר, הרי שאין אפשרות להגן לחלוטין מפני חדירות ומעשים בלתי חוקיים ועל כן אין האתר מתחייב שהאתר בלתי פריץ ובלתי חדיר – ועל הגולש לקחת בחשבון כי ייתכנו חדירות או תקלות.

אתר LawGic שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת ולפי הצורך. אנו נפרסם שינויים במדיניות הפרטיות בדף זה, ובמידה שהשינויים יהיו משמעותיים, נפרסם הודעה בולטת יותר (לרבות התראת דוא"ל בנושא שינויים במדיניות הפרטיות, עבור שירותים מסוימים).

מפעילת האתר שומרת את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל או לסרב לספק את השירות המסופק על ידה בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, ו/או אם יש למפעילת האתר יסוד סביר להניח כי כך קרה, זאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשות מפעילת האתר על פי כל דין.