טיפים ומידע שימושי > הקמת עסק - כחברה או כשותפות? מה עדיף?

עיקרי ההבדלים המשפטיים בין חברה ושותפות

כאשר מחליטים להקים עסק, לצד הגדרת תחום פעילות העסק, מיקומו וגיבוש אמצעי המימון עבורו יש להחליט גם באיזו מסגרת משפטית ינוהל העסק. עסקים עם מחזור עסקי קטן, המנוהלים על-יד אדם יחיד לרוב ירשמו כעוסק פטור או עוסק מורשה. אך עסקים בהם יש מספר שותפים ו/או בהם המחזור העסקי צפו להיות משמעותי, ינוהלו לרוב כשותפות (מוגבלת או לא מוגבלת) או, חברה בע"מ.

על-מנת לסייע בהבנת המסגרת המיועדת לניהול העסק, להלן סקירה קצרה וכללית על עיקרי ההבדלים המשפטיים בין שותפות לחברה בע"מ.

מה המשמעות של ניהול עסק כחברה או כשותפות?

לצד היבטי המס (לדוגמא: בשותפות, כל אחד מן השותפים ממוסה עפ"י מדרגות המס האישיות שלו ואילו על חברה חל מס חברות שהוא אחיד ולרוב נמוך יותר מאשר מדרגות המס האישיות של כל אחד מבעלי המניות של החברה) והיבטים חשבונאיים אחרים לגביהם רצוי להתייעץ עם רו"ח, לניהול עסק כשותפות או כחברה יש משמעות מבחינת ניהול הסיכונים ומבחינת החשיפה של המייסדים בעת כישלונו של העסק.

שותפות

הקמה של שותפות: שותפות קמה עם חתימה על הסכם השותפות בין השותפים אשר מסדיר את מערך הזכויות והחובות ביניהם. קיומה של שותפות אינו מותנה ברישומה אצל רשם השותפויות.

שותפות שהוקמה לצורך ניהול עסק, חייבת ברישום אצל רשם השותפויות וכפופה להוראות פקודת השותפויות. שותפות חייבת להות מורכבת מ-2 שותפים לפחות ואינה יכולה לכלול יותר מ-20 שותפים (למעט חריגים הקבועים בחוק הנוגעים למשרדי עורכי דין ורואי חשבון).

 סוגי שותפויות והיקף האחריות של השותפים:

(1) שותפות מוגבלת בה אחריות השותפים מוגבלת לסך ההון שהשקיעו בשותפות, למעט שותף כללי אחד (לפחות) שחב בכל חיובי השותפות ואחריותו אינה מוגבלת, או

(2) שותפות לא מוגבלת בה כל השותפים אחראים ביחד ולחוד ולכל חיוביה של השותפות.

  חובות דיווח של השותפות: על שותפויות לא חלה חובה של הגשת דו"חות שנתיים, או דיווחים חשבונאים לרשויות המדינה (לדוגמא: רשם החברות). עם זאת, שותפות צריכה להירשם כעוסק מורשה ולדווח למע"מ ולמס הכנסה. בשותפות, השותפים ממוסים עפ"י מדרגות המס האישיות.

שותפים רשאים לפדות את השקעותיהם ולהפחית מההון המושקע בשותפות ואף להחזירו ללא צורך בקבלת אישור מגורם כלשהו.

 

חברה בע"מ

הקמת חברה: חברה יכולה להיות מוקמת על-יד אדם אחד (שיהיה בעל המניות היחיד בה) או יותר. אין מגבלה חוקית על מספר בעלי המניות בחברה. חברה היא אישיות משפטית עצמאית וקיימת הפרדה גמורה בינה לבין הבעלים שלה. קיומה של חברה תלוי ברישומה אצל רשם החברות.

אחריות בעלי המניות: בחברה בע"מ (בעירבון מוגבל) אחריות בעלי המניות תוגבל לכלל נכסי החברה. במקרים בהם נתבעת החברה על נזקים שגרמה לצדדים שלישיים, יכול הניזוק להיפרע עד לסך נכסי החברה בלבד (ולא תהיה אפשרות לחייב את בעלי המניות בחבות אישית כלשהי בגין פעילות החברה). יש לציין כי יש מצבים חריגים בהם בית המשפט ירים את ה"מסך התאגידי" ויאפשר להיפרע מנכסיהם של בעלי המניות, לדוגמא במקרים בהם החברה הופעלה במטרה להונות או לקפח, כאשר הפעילות פוגעת בתכלית החברה תוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולותיה לפרוע את חובותיה ועוד.

חובות הדיווח ומסגרת הכללים לניהולה של חברה בישראל: חוק החברות מסדיר את המסגרת החוקית להקמתה והפעלתה של חברה בישראל וקובע את חובות הרישום, הדיווח והתנאים לניהולה לדוגמא:החוק קובע כי לחברה יהיה תקנון שיסדיר את מערך הזכויות והחובות בין בעלי המניות בחברה ואת אופן הניהול והתפעול של החברה הכוללים את אופן מינוי מועצת המנהלים, הוראות לגבי מימון פעילות החברה, חלוקת הרווחים, הפחתת הון רשום ועוד. חברה מחויבת בין היתר, בדיווח שנתי לרשם החברות, בתשלום אגרה שנתית וכן, הדו"חות הכספיים של החברה חייבים להיבדק ע"י רואה חשבון מבקר אחת לשנה.

המידע לעיל מיועד לסיוע בהבנת המשמעויות וההשלכות של החלטה לנהל עסק כחברה או כשותפות. לדוגמא, עסק הצפוי להיות חשוף למספר רב של תביעות במהלך העסקים הרגיל שלו יעדיף להתנהל תחת המסגרת המשפטית של חברה בע"מ ולא של שותפות. יש חשיבות רבה בהבנת היתרונות והחסרונות בכל מסגרת לפני קבלת החלטה וכן בהכנת התשתית המשפטית המיטבית להקמת העסק וניהולו. תשתית זו כוללת את הסדרת היחסים בין השותפים (בהסכם שותפות או הסכם מייסדים, לפי העניין) בגיבוש ורישום נכון של מטרות העסק אצל הרשויות כך שהרחבת הפעילות העסקית לא תוגבל בעתיד או תצריך היערכות משפטית מיוחדת נוספת (כמו שינוי תקנון, תיקון רישום אצל רשם החברות וכד').


מאת: עו"ד איתי רימון

לסיוע בהבנת המסגרת המשפטית הרצויה, תכנון המסגרת הנכונה לפעילות העסק ובגיבוש הסכמי שותפות, הסכמי מייסדים ועוד, צרו קשר כאן.

 

**המידע לעיל אינו מהווה מידע מקיף או ממצא ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי מקצועי אצל עו"ד המתמחה בתחום המשפט הרלוונטי. המידע לעיל מהווה הסבר ראשוני ו/או דוגמא בלבד לנושאים שיש לתת עליהם את הדעת. 

טיפים ומידע שימושי - הקמת עסק - כחברה או כשותפות? מה עדיף?